Napis

Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej

Periodyk prezentuje wyniki badań nad twórczością okolicznościową i użytkową

The periodical presents findings of research studies devoted to occasional and applied literature

Accéder au site
Napis

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej jako forum interdyscyplinarnych spotkań naukowych historyków i teoretyków literatury, Językoznawców, tekstologów, edytorów, socjologów I innych badaczy kultury jest pismem poświęconym głównie tekstom usytuowanym na pograniczu literatury i życia społeczno-politycznego, warunkom ich powstawania, rozpowszechniania oraz odbioru. Periodyk, pionierski w swojej tematyce, założony w 1994 r., skierowany do filologów polskich i slawistów, służy upowszechnianiu naukowej wiedzy o twórczości okolicznościowej i użytkowej oraz informuje o badaniach prowadzonych nad tego rodzaju piśmiennictwem m.in. o opracowaniach nieznanych tekstów źródłowych w nowatorskich ujęciach badawczych w dobie nowych technologii, np. z wykorzystaniem edytorstwa cyfrowego.

Inscription. A periodical devoted to occasional and applied literature as a forum for interdisciplinary scientific meetings of historians and theoreticians of literature, linguists, textologists, editors, sociologists and other researchers of culture is a periodical devoted manly to texts situated on the border of literature and socio-political life, the conditions for their creation, dissemination and reception.  The periodical pioneering in its subject matter, founded in 1994, addressed to Polish philologists and Slavists, serves to disseminate scientific knowledge about occasional and applied creativity and informs about research conducted on th1s type of literature, including on the development of unknown source texts in innovative research approaches in the era of new technologies, e.g. with the use of digital editing.

En savoir plus

Labels

Revue ayant obtenu le label DOAJ

Politique d'accès

Open access

RSS

S'abonner

Informations bibliographiques

Voir la fiche de la revue sur d'autres sites

Via le Sudoc

Directeur de la publication

Barbara Wolska

Rédacteur(s) en chef

Agnieszka Bąbel, Barbara Wolska, Agata Grabowska-Kuniczuk

Responsable de l'édition électronique

Aleksandra Błasińska, Mateusz Franczak

Type de support

Papier et électronique

Etat de la collection

2018-2024

Politique d'édition électronique

Publication en libre accès

Périodicité

Annuelle

Année de création

1994

Date de mise en ligne

21 juin 2022

ISSN format électronique

2719-4191

ISSN format papier

1507-4153

Langue de la publication

Polski

Politique sur les frais de publication

Frais de publication

non

Frais de soumission

non

Politique d'évaluation

Procédure d'évaluation

évaluation en double aveugle

Délai moyen entre soumission et publication

18 semaines

Politique de droits d'auteur et de diffusion

Licence

Creative Commons - Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International - CC BY-NC 4.0

Droits d'auteur

L’auteur ne cède pas ses droits à titre exclusif à la revue

Coordonnées

Adresse postale

Napis
ul. Nowy Świat 72, room 131
00-330 Warsaw
Pologne

Ville de production

Warsaw

Actualités

Nouveau numéro

29 | 2023 – Pisane światłem

Cover 2023

Tematem numeru jest fotografia w dialogu z tekstem – ewolucja stosunku do fotografii i sposobów jej wykorzystania (począwszy od dziewiętnastowiecznego rozumienia jako medium dokumentacyjnego, traktującego „obraz jako dowód prawdy”, po dzisiejsze walory estetyczne, artystyczne i kreacyjne tej dziedziny sztuki, również przez ukazanie roli ikonograficznych tekstów kultury i ich wpływu na życie autorów, podmiotów/obiektów i odbiorców oraz rozmaite możliwości ich interpretacji), skomplikowane dzieje oraz przemiany relacji między fotografią (lub malarstwem, rysunkiem itd.) a pojęciami „prawdy faktów”, „fotograficznego realizmu”, „odzwierciedlenia rzeczywistości”.

Poruszony został też problem wykorzystania fotografii jako przekazu o jawnym lub ukrytym celu reklamowym bądź propagandowym. Przedstawiono także funkcję obrazów (różnych krajów, kontynentów czy planet) w geograficznym i kulturowym „oswajaniu inności” oraz fotografię jako symboliczny zapis wędrówki, znak turystyki, podboju i podporządkowania (albumy, bedekery, pocztówki, reportaże, relacje fotograficzne – również w postaci stron i witryn www).

The topic of the planned issue will be photography in dialogue with the text – the evolution of the attitude towards photography and ways of using it (from the 19th century understanding as a documentary medium, treating “an image as a proof of truth”, to today’s aesthetic, artistic and creative values in this field of art, also by showing the role of iconographic texts of culture and their impact on the lives of authors, entities / objects and recipients, as well as various possibilities of interpretation), complicated history and transformations of relations between photography (or painting, drawing, etc.) and the concepts of “truth of facts”, “photographic realism”, “reflection of reality”.

We would also like to raise the issue of using photography as a message with an open or hidden advertising or propaganda purpose. We also want to show the role of images (of different countries, continents or planets) in the geographical and cultural “taming of the difference”, as well as photography as a symbolic record of a journey, a sign of tourism, conquest and subordination (albums, bedeckers, postcards, reportages, photographic reports – also in the form of websites or blogs).